OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mightydesign.cz

Tento internetový obchod provozuje mighty ADV - Jiří Majtaník, se sídlem Malovarská 668, 273 24 Velvary, IČ 70119139, DIČ CZ7607302681 (dále jako provozovatel). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele jako Prodávajícího a zákazníka jako Kupujícího.

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené Prodávajícím. Vztahy Kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

 

2. Objednávka

Odesláním elektronické objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem a že bez výhrad akceptuje veškerá jejich ustanovení.

Po přijetí objednávky, bude Kupujícímu  automaticky zasláno potvrzení o jejím přijetí do informačního systému firmy mightydesign.cz. V případě jakékoliv změny bude Kupující do dvou pracovních dnů kontaktován.

Hmotnosti udávané u jednotlivého zboží jsou pouze orientační a jsou využívány pouze pro interní potřeby a chod našeho obchodu.

 

3. Platební a dodací podmínky

Objednané zboží bude odesláno prostřednictvím PPL na jméno a adresu Kupujícího. Zásilky skladem odesíláme nejpozději do třetího pracovního dne od přijetí platby na náš účet. U platby dobírkou do nejpozději do třetího pracovního dne od přijetí objednávky. Zboží co není skladem odesíláme do 7 pracovních dnů. Pokud nebudeme schopni tento termín dodržet, budeme Vás o tom informovat. Součástí zásilky je i faktrua, která zároveň slouží jako záruční list.

ZPŮSOB PLATBY

a/ Bankovním převodem na účet

 • bankovním převodem z Vašeho účtu
 • přímým peněžním vkladem v bance

b/ Dobírkou

 • zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí zásilky

 

K částce za objednané zboží bude naúčtované poštovné ve výši:

 • 89,- Kč při platbě předem na bankovní účet
 • 89,- Kč + doběrečné 49,- tj. celkem 138 Kč u zásilek zasílaných na dobírku

Přesná výše poštovného závisí na konkrétním objednaném zboží, nebo kombinaci objednaného zboží a kupující zná vždy přesnou výši poštovného před dokončením objednávky.

Při nákupu nad 1000,- Kč se poštovné neúčtuje
(doprava zdrama se nevztahuje na produkty Stiga hokej, zde je sazba za balík větších rozměrů 150 Kč).

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a zjištěné závady neprodleně oznámit přepravci.

 

4. Odstoupení od smlouvy

Internetový obchod mightydesign.cz poskytuje dle  § 53, odst.(7) Občanského zákoníku ochranou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu.

Výrobek  musí být vrácen bez známek užívání, nepoškozený a v původním obalu.

Po navrácení zboží, Prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku na uvedené číslo účtu Kupujícího.

 

Vracené zboží zasílejte doporučeně (bez dobírky) na naši adresu:

mighty DESIGN
Doubravská 208
289 21 Kostomlaty nad Labem

 

Platné od 1.1.2018

 

5. Záruční lhůta a reklamační řád

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné či poškozené, oznamte zjištěné vady co nejdříve prodávajícímu emailem na adresu shop@mightydesign.cz. Případně telefonicky nebo písemně na adresu uvedenou v kontaktech.

 • a/ Vadné nebo poškozené zboží zašle kupující na vlastní náklady doporučeně na naši adresu a po vzájemné dohodě a po obdržení reklamovaného zboží bude nové bezvadné zboží zasláno na náklady prodávajícího kupujícímu.
 • b/ Zboží musí být dodáno kompletně, tak jak bylo převzato od prodávajícího.
 • c/ Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z nesprávného nakládání se zbožím, nesprávného ošetření a jakýchkoli zásahů, ani za škody způsobené vnějšími událostmi. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.
 • d/ Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijímáno pouze čisté.
 • e/ Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem – 24 měsíců.
 • f/ Reklamační lhůta se počítá ode dne doručení zboží prodávajícímu.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.

 

8. Postup při reklamaci

 • a/ Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo emailem.
 • b/ Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
 • c/ Do zásilky uveďte důvod reklamace a variabilní symbol Vaší objednávky.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku. Záruční lhůta a reklamační řád se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

9. Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.mightydesign.cz, Jiří Majtaník prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000Sb o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové, ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování svých osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace, a to písemně nebo prostřednictvím emailu shop@mightydesign.cz.

arrow_upward